Columbus IT – Cloud-konsulenter med kursmål i skyerne

Selskabet har afskediget CEO og offentliggøre snart en ny strategi. IPA har analyseret selskabet, og finder det en meget attraktiv investering.

Columbus IT er en international it-virksomhed, der tilbyder software, service- og konsulentydelser. Siden virksomhedens grundlæggelse i 1989 er Columbus IT vokset fra 8 til de i dag over 2000 ansatte fordelt på 17 lande. Til trods for at Columbus IT er vokset markant siden opstarten, så har de fastholdt samme fokus – at tilbyde IT-løsninger.

Columbus IT tilbyder egne og eksterne softwareløsninger, konsulentydelser og support. 85% af Columbus IT’s omsætning kommer fra deres serviceydelser, mens de resterende 15% kommer fra virksomhedens egne og eksterne softwareprodukter.

8,1

Aktuel kurs pr. 01/10-2020

10,5-11,8

Kursmål pr. 01/10-2020

30-50%

Upside pr. 01/10-2020

Finansiel performance

Columbus IT har haft en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 7,8% i perioden 2009-2019. I denne periode er omsætningen fordoblet, og væksten kommer primært fra opkøbet i 2018, der øgede omsætningen med 600 mio. DKK. Integrationen er vigtig for at undgå for store goodwill afskrivninger, der kan påvirke nettoresultatet.

Figur 1: Udvikling i Columbus’ regnskaber.

 EBITDA er i perioden fra 2009 til 2019 femdobbelt fra 31,9 mio. DKK i 2009 til 159,1 mio. DKK. EBITDA-marginen har udviklet sig positivt i denne periode fra 4,2% til 8,2%. Dette skyldes væksten i salg af cloud, samt en større andel af tilbagevendende omsætning. I forbindelse med Q2 2020 blev forventningerne til 2020 udmeldt, hvor der forventes en omsætning mellem 1.750 mio. DKK og 1.850 mio. DKK og en EBITDA mellem 175 og 185 mio. DKK

Forretningsstrategi

Columbus IT’s kernekundegruppe er fødevare-, detail-, produktion- (Food, Retail og Manufacturing) og handelsvirksomheder samt virksomheder indenfor leje og leasing. Til disse virksomheder sælger Columbus IT softwareløsninger og ledsagende konsulentydelser, og opgaver består typisk af implementering af ERP- og CRM-systemer inkl. cloud-baserede løsninger, som fungerer som styringsværktøj til salg, økonomi, logistik og produktion. Produkterne indenfor cloud-løsninger har ifølge ledelsen et stort markedspotentielle indenfor de næste 5 år, eftersom flere virksomheder omlægger til disse mere agile softwareløsninger. Columbus IT er grundet deres service- og konsulentforretning meget løntung. Lønomkostninger udgør derfor også hele 60% af omsætningen. 

Columbus IT er generelt en nicheaktør, som differentierer sig ved at fokusere på det nordiske marked, som udgør 2% af det globale marked. Columbus IT afsætter 46% af deres samlede omsætning i Danmark og Sverige, hvilket understreger det geografiske fokus. Columbus IT introducerede i 2018 en produktpalette under navnet “9 Doors to Digital Leadership”, hvilket er en totalløsning, hvor kunden knytter sig til Columbus IT på ubestemt tid. Disse produkter indebærer bl.a. løsninger indenfor forretningsudvikling, planlægning, opfølgning, kvalitetssikring, risikominimering og e-handel. Slutteligt differentierer Columbus IT sig desuden fra sine nærmeste konkurrenter med deres Columbus Care ydelser, der er et 24/7 service-og-support produkt.

Figur 2: Colombus’ “9 Doors to Digital Leadership”. Kilde: Columbus Annual Report 2019

Columbus IT sælger som tidligere nævnt både egne og eksterne softwareprodukter, og disse produkter består primært af ERP-, CRM– og cloud-systemer. 76% af omsætningen af softwareprodukter kommer fra eksterne brands, og her er Microsoft den største eksterne partner, og Columbus IT er i høj grad afhængig af, at dette samarbejde er velfungerende.   

Columbus IT har haft en lav organisk vækst på 2-4% de seneste år, hvilket ikke har været prangende, hvilket kan være en af årsagerne til at CEO Thomas Honore fratrådte sin stilling i ultimo august, og midlertidigt blev erstattet af CFO Hans Henrik Trane. Den 4. november vil Columbus IT fremlægge en ny strategiplan, som skal strække sig over 5 år, og formentligt også har til formål at øge den organiske vækst.   

Columbus IT har ført en aktiv opkøbsstrategi, som har haft til formål at udvide virksomhedens geografiske omfang samt produktsortiment. De seneste tre år har virksomheden opkøbt svenske iStone, hollandske HiGH Software, og norske Advania Business Solutions, hvorved forretningsomfang og antal medarbejdere er steget med 50%.

Marked

IT-servicemarkedet er generelt kendetegnet ved hård konkurrence med mange udbydere, hvor der er enkelte store udbydere såsom Microsoft, Orcale og SAP, samt mange mindre virksomheder, der specialiserer sig i hvert deres niche marked. Columbus IT har generelt differentieret sig fra de andre spillere på markedet ved at fokusere på det nordiske marked, som i en global sammenhæng kan karakteriseres som et nichemarked, der udgør knap 2% af det globale marked. Salget i Sverige og Danmark udgør 46% af den samlede omsætning, hvilket understreger koncentrationen af salget. Forskellige lande har forskellige behov til IT services, hvilket bl.a. skyldes forskellige industriforhold.  

Det nordiske marked ventes at have en gennemsnitlig årlig vækst på 3,2% fra 2019 til 2023, hvilket svarer til en vækst i markedet på 32,6 mia. DKK. Væksten vil være præget at et større fokus på de enkelte brugeres behov, og IT vil få en større strategisk betydning for virksomheder. Det nordiske marked indenfor IT services, ERP- og CRM-systemer kan karakteriseres som mættet, da næsten alle nordiske virksomheder i dag har en digital infrastruktur. Det brede IT-marked vil være præget af AI- og IoT-løsninger, og markederne indenfor disse teknologier vil have en tocifret vækst frem mod 2025. Columbus IT har dog ikke et gennemgribende fokus på disse områder, hvilket kan hæmme virksomhedens vækst på den lange bane. Markedet er præget af en del opkøb, og hvert år bliver der fortaget ca. 800 transaktioner, hvor en stor værdi af disse transaktioner kommer fra Europa. Dette gør det sandsynligt, at Columbus IT vil forsætte deres opkøbsstrategi. 

Til trods for at moderne IT-systemer har en stor relevans under Corona-pandemien, er mange virksomheder tilbageholdende med deres investeringer, da de har brug for sigtbarhed før de ønsker at satse penge på fornyede IT-løsninger.  Dette har Columbus IT også mærket, og forventer at deres omsætning i 2020 falder med ca. 150 mio. DKK fra 2019, og af den grund reducerede de antallet af medarbejder med 10% tilbage i marts.    

Ledelse og ejerskabsforhold

Ledelsen i Columbus IT består midlertidigt af CEO Hans-Henrik Thrane, COO Ole Fritze, Senior Vice President of Columbus Care Marianne Tholin, CEO af To-Increase Luciano Cunha og CEO for Columbus’ svenske afdeling Markus Jakobson. Tidligere CEO Thomas Honoré tog igennem de 9 år som topchef Columbus IT fra en mindre IT-virksomhed til en stor, førende virksomhed inden for sit område. Afskedigelse af koncerndirektør Thomas Honoré i ultimo august har skabt en vis grad af uklarhed til hvem den næste CEO skal være, og om vedkommende kan løfte Columbus IT’ forretning. Der er endnu ikke pr dags dato udnævnt en ny CEO, som bl.a. skal stå i spidsen for den nye strategiplan selskabet præsenterer primo november.  

Formand for bestyrelsen i Columbus IT er Ib Kunøe, som har været formand og hovedaktionær i Columbus IT siden 2004. Medlemmer af Columbus A/S bestyrelse og direktion ejede i alt 49,6% af aktiekapitalen i udgangen af 2019 heraf Consolidated Holding (ejet af Ib Kunøe og sønnen Jacob Kunøe) ejede ultimo året 46,4% af aktierne. Selvom Columbus IT har optrådt meget aktivt som opkøber gennem årene så vurderes selskabet selv som en take-over case. Med en dominerende aktiepost på 46,4% kunne man forestille sig, at Ib Kunøe og Consolidated Holding ville afhænde sin position, hvilket vil åbne for et samlet bud på selskabet, hvilket vurderes til at være udbytterigt for øvrige aktionærer. 

Columbus IT har et omfattende incitamentsprogram, hvis formål er at styrke Columbus IT’ resultater og værdiskabelse for selskabets aktionærer samt at tiltrække, fastholde og motivere senior executives.

Værdiansættelse af Columbus

For at udregne en fair value af Columbus IT er der blevet udarbejdet en DCF-analyse og relativ værdiansættelse.

DCF
I DCF-analysen forventes en negativ omsætningsvækst i 2020 på 8,0% efterfulgt af et begrænset rebound i 2021E med en omsætningsvækst på 3%. Herefter forventes en aftagende vækst i perioden fra 2022E-2026E, hvor væksten ventes at falde fra 4,2% til 2,0%. Den faldende vækst skyldes, at Columbus IT har haft en begrænset evne til at vokse organisk, hvor størstedelen af væksten er kommet via opkøb. Terminalvæksten er estimeret til 1,5%, og afspejler den lave organiske vækst samt usikkerheden i forretningsmodellen, hvor Columbus IT er stærkt bundet op af Microsoft’s produkter.  

Columbus IT’ WACC er estimeret til 7,3%, og er baseret på en markedsrisikopræmie på 6,5% og en risikofri rente på 0,5%. Hertil er lagt henholdsvis et kredit-spread på gælden på 4,0% og en likviditetspræmie grundet begrænset volume på 4,0%. Havde disse ikke været lagt til ville selskabets værdi blive overvurderet grundet en lav beta på 0,73, hvilket en resultere i en lavere WACC.

Figur 3: Resultat af DCF

Baseret på DCF’en har Columbus IT aktien en fair-pris på 10,54, hvilket er en upside på 31% fra dagens kurs.  

Relativ værdiansættelse
Columbus IT handler til en lavere pris i den relative værdiansættelse i forhold til peer-gruppen. Peer-gruppen består af danske NNIT A/S, samt de udenlandske virksomheder InfotelSqli og Keyrus. Konkurrenterne i nedenstående tabel opererer alle i samme segment som Columbus IT og tilbyder software, service- og konsulentydelser. Columbus IT handler samlet set til væsentligt mere attraktive multipler.

Figur 4: Resultat af relativ værdiansættelse

Analysen viser, at der er en stor upside på 40-45%. Der er imidlertid kun inkluderet en begrænset række selskaber i analysen, idet der ikke findes mange sammenlignelige konkurrenter. 

Konklusion

Columbus IT er til trods for en relativt lav organisk vækst et interessant selskab grundet en lav værdiansættelse og en stabil indtjeningsevne. IPA ser selskabet som undervurderet med en stor upside på mellem 30% til 50% fra seneste kurs. Selskabets lave værdiansættelse relativt til IPA’s, afspejler både risikoen ved at være afhængige af Microsofts produkter og en manglende evne til at skabe organisk vækst. Kan Columbus lykkes med at øge andelen af salget af egne produkter og vokse organisk, ser IPA dette som nøglen til en positiv kursudvikling. IPA har en købsanbefaling på aktien.

 Investment Panel Aarhus har pr. 01/01/2020 tilføjet Columbus IT til modelporteføljen på baggrund af denne analyse.
Gå til modelporteføljen HER