Maersk Drilling – Solidt selskab i bølgende industri

Maersk Drilling har gennem 2020 blevet udsat for alle tests, mens slutresultatet ser bedre ud end hos konkurrenterne. IPA har analyseret selskabet, og finder et veldrevet selskab, som befinder sig i et stormvejr, og vil afvente med at investere.

Maersk Drilling supportere den globale olie- og gasindustri ved at udbyde kontraktbaseret borringsservice til globale olie og gasselskaber. I 2019 omsatte Maersk Drilling for knap 8 milliarder kroner, hvor 66 procent af omsætningen stammer fra Nordsøen.  

I april 2019 blev Maersk Drilling separeret fra A.P. Møller-Mærsk, således at deres borerig-aktiviteter blev et selvstændig børsnoteret selskab under navnet The Drilling Company of 1972 A/S. Maersk Drilling blev børsnoteret til en pris på 500 kroner pr. aktie, men handles nu til 127 kroner, tilsvarende et fald på 75 procent. A.P Møller Holding A/S har i dag 50,5 procent ejerskab af Maersk Drilling. Selskabets administrerende direktør har siden 2016 været Jørn Madsen, som har en lang karriere indenfor Maersk-konglomeratet.  

127,3

Aktuel kurs pr. 02/11-2020

Industrien udfordrer markedsdeltagerne

Grundstenen for Maersk Drilling er at vinde kontrakter og dermed få deres aktiver i arbejde. Igennem corona-krisen har bølgerne gået højt, hvilket fik olieprisen til at falde under nulpunktet og har derfor lagt en dæmper på aktiviteten i Nordsøen. Det første halvår af 2020 gik negativt ud over driftsresultatet samt omsætning, som faldt med knap 7 procent.  

Maersk Drillings tætteste konkurrenter er Transocean Ltd., Valaris PLC, Odfjell Drilling, Bor Drilling Ltd. samt Seadrill. Valaris PLC er blevet nødsaget til at anmode om betalingsstandsning som følge af et presset marked. De håber nu på at kunne veksle sin gæld til aktier, og dermed kan kreditorerne kører forretningen videre. Valaris er ejer af den største flåde af offshore-borerigge. 

Figur 1: Nøgletal for Maersk Drilling og udvalgte konkurrenter

Ved at sammenligne de Maersk Drillings gæld til egenkapital med konkurrenternes niveau, kan det konkluderes, at Maersk Drilling har den mindste gearing, og dermed en lavere risiko. Maersk Drilling har således 38 procent af deres egenkapital finansieret af gæld. Yderligere ses det, at 26 procent af deres flåde, bestående af 22 borerigge, er under kontrakt i 2021. I 2020 var dette tal på 41 procent. IPA vurderer derfor, at Maersk Drilling vil være den aktie med mindst risiko og mest robusthed. 

På trods af at selskabet befinder sig indenfor olieindustrien, har selskabet for nyligt kommunikeret en ambitiøs plan for at sænke selskabets CO2-aftryk med 50% inden 2030. Dette sker gennem forskellige effektivitetstiltag og investeringer i nye teknologier. Dette tiltag har ikke kun positiv effekt på selskabets miljøaftryk, men yderligere for deres konkurrenceevne. Kunderne af Maersk Drilling står til ansvar for udledningen af selskabet, i flere lande betaler selskaberne en afgift. Hvis Maersk Drilling formår at gennemføre dette fald på 50%, tilsvare det et 50% fald i afgifterne målt i kroner og øre, hvilket har betydning for kundernes købsproces. 

Lavere efterspørgsel og annullerede kontrakter kan skabe konsolideringer

Set i lyset af perioden vi befinder os i, er der på kort sigt lavere efterspørgsel efter olie og gas. Dette berører både oliebranchen samt borerigssektoren, som Maersk Drilling befinder sig i. Udfordringerne med lavere oliepriser har medført et lavere incitament for at investere i nye olieprojekter fra olieselskabernes side, hvilket især har medført en vis tilbageholdenhed for at indgå nye kontrakter, samt annulleringer af eksisterende kontrakterPå baggrund af dette har Maersk Drilling oplevet at få annulleret kontrakter af kortere varighed, hvor Maersk Drilling kompenseres, resulterende i begrænset indvirkning på årets regnskab. I en branche, hvor flere af Maersk Drillings konkurrenter allerede var presset af svingende oliepriser, kan udfordringerne føre til oprydning i branchen gennem konsolidering mellem markedsdeltagerneBorerigbranchen er, ifølge Jørn Madsen, præget af for mange konkurrenter og rigge, hvilket betyder højere udbud end efterspørgsel. De tidligere nævnte selskaber kan få fordele ved en rekonstruktion af deres virksomhed. Herigennem omlægges selskabernes gæld typisk til aktier, som medfører lavere udgifter til renter og afdrag for disse selskaber, og kan derved være med i kampen om at være de mest omkostningsefficiente.  

På trods af disse udfordringer, ser Maersk Drilling stadig muligheder i et presset marked. Som følge af de ovennævnte udfordringer og en forventning til lavere og mere stabile oliepriser i fremtiden, har de udnyttet situationen til at skære i deres organisation, så de er endnu mere konkurrencedygtige i forhold til omkostninger. Stabile oliepriser har ydermere den indvirkning, at kontrakterne i borerigssektoren bliver længere og et tættere samarbejde med kunderne, hvilket passer godt til Maersk Drillings strategi. Derudover følger Maersk Drilling udviklingen i markedet, og kan med deres robusthed foretage eventuelle opkøb af udfordrede selskaber eller aktiver, hvis værdiansættelser kan være presset i bundDa Maersk Drilling har en sund og stærk balance, vurdere IPA, at en sådan oprydning vil være positivt for selskabet. Ydermere har Norge indført skattepakker, der har til hensigt at stimulere investeringslysten i Nordsøen, hvilket er særligt interessant for Drilling indenfor den nærmeste fremtid, da Nordsøen stod for 66 procent af selskabets omsætning i 2019.

En misforstået markedssituation

Med den nuværende fokus på bæredygtighed, forventes det at forbruget af olie vil blive formindsket indenfor den nærmeste fremtid. Dette er dog ikke helt tilfældet på baggrund af studier. International Energy Association har publiceret en prognose for, hvor stor andel olie vil udgøre af det primære energiforbrug i 2040. I 2018, lå andelen af olie i det samlede energiforbrug på 30 procent, hvor det forventes i 2040 at være på 22 procent. Det er lig et fald på 8 procentpoint, hvilket tilsvarer en nedgang på 27 procent. Dette skal dog holdes op i mod, at det samlede energiforbrug i hele verdenen stiger i takt med udviklingen i udviklingslandene. Samlet set forventes den globale efterspørgsel af energi at stige med 1,3 procent i gennemsnit om året, hvilket i 2040 vil have medført en stigning på 30 procent. Derfor menes der, at på trods af at olien udgør en mindre andel af energiforbruget i 2040, vil den absolutte mængde olie være uændret. 

Evne til at konkurrere i alle perioder

Hvis et borerig-selskab skal kunne konkurrere samtidig med at have stabil drift, kræver det et stort omkostningsfokus for Maersk Drilling og deres konkurrenter. Årsagen til dette er udsving i råvarepriser, hvor en lav oliepris er lig med lav efterspørgsel for Maersk Drillings tjenester samt lave dagsrater. Derfor er det vigtigt, at et selskabs omkostningsniveau er egnet til både perioder med høj- samt lav efterspørgsel. Industrier som kendetegnes ved disse karakteristika kaldes cykliske industrier. 

En af Maersk Drillings største styrker er deres moderne flåde af forskellige typer af borerigge, som muliggør en stabil rentabel forretnings gennem både positive samt negative perioder af den cykliske industri. En faktor bag dette er effektivitet, hvor Drilling formår at gennemføre projekter med færre afbrydelser end udvalgte konkurrenter. I perioden 2014-2018 havde Maersk Drilling kun afbrudt projekters udførelser i 1,2 procent af procent af projektets levetid, hvor konkurrenter havde i 3,1 procent af tiden. I seneste halvårsregnskab, som udkom d. 14. august 2020, er dette mål nede på 0,5 procent af tiden. 

En anden faktor består af Maersk Drillings brede sortiment af borerigge, som både kan servicere omgivelser præget af normale tilstande samt omgivelser med udfordrende tilstande. Blandt andet mener ledelsen af Maersk Drilling, at når omgivelses-tilstandene er mindst favorable, besidder Maersk Drilling en markedsandel på 50 procent, hvor markedsandelen er lavere under normale forhold. 


Figur 2: Oversigt over Maersk Drillings borerigge

Stærke resultater i svære tider

Når man sammenligner Maersk Drillings regnskaber med konkurrenterne, ser man en tendens til at Drilling er bedre til at drive en rentabel forretning. Selskabet har den højeste bruttomargin på 41,9 procent, samt den anden højeste overskudsgrad på 2,3 procent for 2019.


Figur 3: Finansiel performance for Maersk Drilling og udvalgte konkurrenter

For det indeværende regnskabsår har Maersk Drilling oplevet et fald i omsætningen på 7 procent, på grund af de svære markedsforhold. På trods af dette fald, så forventer Maersk Drilling at have en indtjening i 2020 mellem 250 til 300 millioner dollars, tilsvarende en stigning på minimum 8 procent. 

Konklusion

Maersk Drilling har haft en turbulent eksistens på det danske aktiemarked, hvor deres aktiekurs er faldt med 75 procent siden deres børsnotering i 2019. Faldet skal særligt ses i lyset af en svær markedssituation, som har påvirket alle markedsdeltagere. På trods af dette, så står Maersk Drilling i dag med en sund balance, der kan muliggøre opkøb af særligt udfordrede konkurrenter. Derudover ses det, at de er nogle af de bedste til at drive en rentabel forretning, der er ethverts selskabs eksistensgrundlad. Derfor mener IPA, at Maersk Drilling er et meget interessant selskab. Dog skaber markedssituationen en stor usikkerhed for selskabet på kort sigt, og derfor ser IPA ikke Maersk Drilling som værende en interessant investering indenfor de næste 6 måneder fra analysens udgivelse.

Investment Panel Aarhus har pr. 02/11-2020 ikke tilføjet Maersk Drilling til modelporteføljen på baggrund af denne analyse.
Gå til modelporteføljen HER