North Media – Et døende monopol med værdi

Om selskabet

North Media A/S blev grundlagt i 1965 med visionen om at blive markedsleder på mediemarkedet gennem formidling af information mellem detailhandel og forbrugere. Dette er i dag, mere end 50 år efter, stadig en del af North Medias primære aktivitet – “at levere kunder til vores kunder”. I dag dækker North Medias forretningsben over; FK Distribution, North Media Aviser, North Media Online og BEKEY, hvor FK Distribution udgør over 80% af omsætningen. Som følge af udvidelsen af deres forretningsområder, har North Media en mission om at gå forrest i transformeringen fra analoge til datadrevne digitale forretningsmodeller mellem detailhandel og forbrugeren. En del af virksomhedens fokus er at udbetale udbytte på baggrund af den langsigtede værdiskabelse, hvilket kommer til udtryk ved en årlig udbytteudbetaling på ca. 3 DKK per aktie.

Ledelse og ejerskab

Kåre Wigh tiltrådte i direktionen pr. 1 september 2006 og er nu ordførende koncerndirektør og CFO. I bestyrelsen sidder Richard Buck, der siden 1965 har været medejer af North Media og er hovedaktionær med ejerskab på 55,75% af selskabet.

Monopol på markedet

Som tidligere nævnt har North Media fire primære forretningsområder, hvor FK Distribution er det dominerende forretningsben. FK Distribution er eneste aktør på markedet for distribution af tilbudsaviser, efter Post Nord trådte ud heraf i slutningen af 2017. Dette har været særdeles lukrativt for FK Distribution, som i 2018 mere end tredoblede sin indtjening og leverede EBIT på 139 mDKK. Efter omkostningsbesparelser i 2019 forventes FK Distribution at levere EBIT på 162-170 mDKK. Udover den fysiske omdeling af reklamer ejer FK Distribution også appen ”Minetilbud”, som er blevet downloadet 1,5 mio. gange.

Volumen i markedet for tilbudsaviser er faldende, og North Media Online er formentlig den forretningsenhed, der på sigt skal kompensere for omsætningsfaldet i FK Distribution. North Media Online driver, udvikler og investerer i digitale platforme, services og produkter – bl.a. Boligportalen.dk, Ofir.dk og MatchWork.dk. Efter flere år med negative resultater viste North Media Online i 3. kvartal 2019 et overskud på 5,4 mDKK for året.

North Media Aviser er koncernens sorte får, som i de seneste år har leveret store underskud. North Media Aviser består af 8 lokalaviser i Hovedstadsområdet samt diverse internetsites. BEKEY er koncernens mindste forretningsben, som leverer uforholdsmæssigt store underskud. Selskabet leverer mobilbaserede nøgleløsninger, og har bl.a. 24 danske og 21 norske kommuner som kunder. I 2018 havde forretningsbenet et underskud på -6,7 mDKK, og dette underskud forventes at vokse i 2019.

 

Figur 1: Omsætningsfordeling i North Media (Q1-Q3 2019)

FK Distribution er altså den eneste reelle bidrager til koncernens overskud. Tilbudsaviser og distribution heraf er ikke den mest langtidsholdbare forretningsmodel, hvilket ledelsen også er opmærksomme på. Derfor investerer ledelsen i segmenterne BEKEY og North Media Online i håb om, at disse områder kan bringe nye vækstmuligheder. En anden fremtidig investering North Media har gjort sig, er, at købe en betydelig andel af Lix Technologies, der udbyder en digital platform med studiebøger. North Media A/S ejer nu 20 % af Lix Technologies, der har Anders Holch Povlsen som hovedaktionær. Henrik Løvig, adm. direktør for North Media Online udtaler, at Lix er en spændende case og markedet for ”streaming” af studiebøger er i voldsom vækst.

Seneste udvikling i aktiekursen

Aktiekursen er siden den 1. december steget med 10%, fra kurs 36 DKK til 40,7 DKK. ABG Sundal Collier udgav den 4. december en aktieanalyse af North Media A/S, hvor de angav et kursmål på 33-52 baseret på forskellige fremtidsscenarier. North Media har i løbet af efteråret ligget i toppen af IPAs screeningsliste, der måler aktier på tre parametre: Value, Quality og Momentum.

Markedet for reklameaviser

Det er ikke lykkedes IPA at finde pålidelige forecast for udviklingen i markedet for reklameaviser, men nedenstående figur viser udviklingen i husstande, der har valgt “Ja tak”, “Nej tak” og” NejTak+” til deres postkasser (her er ”Ja tak” default-valget). NejTak+ er en løsning, hvor man kun får leveret de reklameaviser, man selv ønsker at få leveret.

Figur 2: Historisk udvikling i ”Ja tak”, ”Nej tak” og ”NejTak+” for danske husstande

Som det ses i diagrammet har antallet af ”Ja tak”-brugere været faldende og udgør i dag 1,35 mio. husstande. Denne faldende udvikling i “Ja tak”-brugere er selvsagt en trussel mod North Medias nuværende indtjening. Stigningen i antallet af “Nej tak”-husstande kan dels skyldes det øgede fokus på bæredygtighed. Ifølge DTU Miljø udgjorde reklamer i 2012 0,5 % af Danmark CO2 udslip, hvilket svarer til 1.43 mio. tankfulde benzin. Dog har undersøgelsen fået kritik af interesseorganisationen Grafisk Arbejdsgiverforening, men ikke desto mindre er det et faktum, at reklameaviser er en byrde for miljøet.

Der har i den seneste tid været opmærksomhed på de miljømæssige konsekvenser af reklameaviser. Dette er særligt blevet italesat af Coop’s direktør Peter Høgsted, som d. 30.11 udtalte: Det giver ikke mening, at der hvert år bliver trykt 84.000 tons tilbudsaviser i Danmark.” Herefter valgte han på vegne af Dagli’Brugsen´s 310 butikker helt at droppe tilbudsaviser. Det skal dog siges, at Peter Høgsted på samme tidspunkt sad i forhandling med netop North Media. I samme forbindelse foreslog SF i et åbent brev til klimaminister Dan Jørgensen, at man som udgangspunkt ikke modtog reklamer, men det var noget, man aktivt skulle melde sig til. Hvis politiske forslag som dette bliver en realitet, vil det kunne ødelægge North Medias forretningsmodel.  En undersøgelse fra Berlingske fra 2011 viser, at kun 40 % af alle danskerne ville modtage reklamer, hvis de selv skulle melde sig til i dag. Det vil altså kunne tage 20% af volumenen i markedet.

Reklameaviser har dog stadig en effekt på kunderne. En undersøgelse fra reklameleverandøren VistaPrint viser, at 92 % af personer mellem 18 og 23 år synes, at det er nemmere at læse printet indhold end digitalt indhold. Desuden fandt de frem til, at responsraten for direkte post er 37 % højere end for e-mail, samt at kunder havde 34 % større tiltro til printet reklamer end reklamer på søgemaskiner. Desuden er tilbudsaviserne en af de reklameformer, der giver det bedste afkast på investeret kapital, da supermarkedskæder får pengene brugt på tilbudsaviser 1,8 gange igen.

Figur 3: Effekt af forskellige reklameformer

Så længe tilbudsaviser en god forretning for f.eks. de store supermarkedskæder i deres kamp for kunder, vil markedet for fysiske tilbudsaviser eksistere. Truslen er selvfølgelig, at politiske tiltag og øget fokus på bæredygtighed kan fremskynde markedets nedgang.

Værdiansættelse af North Media

Værdiansættelse af virksomheder vha. eksempelvis DCF-analyser er altid befængt med stor usikkerhed, idet diskonteringsrater og fremskrivninger af vækstrater og pengestrømme sjældent kan estimeres præcist. Værdiansættelsen af North Media er ingen undtagelse, hvor især antagelser om den fremtidige indtjening er uhyre afgørende for den estimerede fair prisfastsættelse. Selskabets primære forretningsben, FK Distribution, er et meget velindtjenende segment, men omdeling af fysiske reklamer er et døende marked. Der er imidlertid ingen der ved, hvor lang tid der går, før markedet bliver så småt, at der ikke længere kan tjenes penge på det. Politiske tiltag er en betydelig risikofaktor, der kan give markedet en tidlig død. Det er dog ikke usandsynligt, at markedet for tilbudsaviser fortsætter med at eksistere i de kommende 10-20 år. Markedets tidsbegrænsede eksistens sætter en effektiv stopper for potentielle nye indtrængere på markedet, hvorfor North Media forventes at kunne bibeholde sit monopol, indtil markedet ikke længere er profitabelt.

I IPA kan vi ikke med sikkerhed sige, hvor mange år man bør fremskrive pengestrømme for North Media. I stedet har vi forsøgt at estimere, hvor mange års pengestrømme markedet har indregnet i den nuværende aktiekurs. Koncernens EBIT før særlige poster forventes at udgøre ca. 150 mDKK i 2019. I de kommende år vil der helt givet komme et fald i markedsvolumen, hvilket North Media vil forsøge at kompensere for med prisstigninger. Vi forventer dog ikke, at prisstigninger kan modsvare hele omsætningsnedgangen, hvorfor det estimeres, at EBIT vil falde 5 % om året. Vi forventer heller ikke, at fremtidig indtjening fra forretningsbenene North Media Aviser, North Media Online og BEKEY kan erstatte indtjeningen fra FK Distribution. Udover fremtidig indtjening har North Media en betydelig aktiebeholdning, der giver et nettorentebærende indestående på ca. 270 mDKK, hvilket svarer til knap 15 DKK per aktie. Under disse forudsætninger finder vi, at markedet har indregnet ca. 6 års indtjening i den nuværende aktiekurs. IPA vurderer, at dette er et konservativt estimat, idet fysiske reklamer endnu er en af de mest effektive reklameformer. Risikoen for politiske tiltag mod tilbudsaviser vurderes desuden at være lille. Hvis North Media kan opretholde sin drift (5% EBIT-fald om året) i 10 år, vurderes værdien af selskabet at være ca. 49 DKK per aktie (20 % upside). Hvis markedet fortsætter med at eksistere i 15 år, vurderes værdien af være 55 DKK per aktie (35% upside). Der er i alle scenarier benyttet en WACC på 9%. Værdiansættelsen er ikke særlig følsom overfor ændringer i WACC, idet der ikke indregnes en terminalværdi. På baggrund af estimaterne i tabellen nedenfor vurderer IPA, at aktien er undervurderet, da markedet indregner en relativ kort periode med fremtidig indtjening.

Tabel 1: Fair prisfastsættelse af North Media under forskellige forudsætninger.

En risikofaktor, der kan minimere indtjeningen i de kommende 10-15 år, er North Medias små forretningssegmenter. De seneste år har der været relativt store negative resultater i især North Media Aviser og BEKEY. Hvis selskabet fortsætter med drive dårligt indtjenende forretningsenheder i et forsøg på at kompensere for den faldende omsætning i FK Distribution, trues hele koncernens indtjening. Det er heller ikke utænkeligt, at ledelsen vil forsøge at investere den store likvide beholdning i et forsøg på at sikre selskabets langsigtede eksistens. IPA vurderer, at risikoen i selskabet vil stige betydeligt som følge heraf, hvorfor vi er fortalere for, at selskabet udbetaler en betydelig del af de likvide midler som ekstraordinært udbytte.

Relativ værdiansættelse

Udover værdiansættelsen baseret på en DCF-analyse, har vi udarbejdet en relativ værdiansættelse. Idet North Media er den eneste aktør på det danske marked for omdeling af reklamer, har vi kigget udover de danske grænser for at finde sammenlignelige selskaber. De fem udvalgte selskaber har aktiviteter inden for salg og omdeling af aviser, reklamedistribution og online medier. Ingen af selskaberne er i samme omfang som North Media involveret i distribution af reklamer. Derfor bliver nedenstående værdiansættelse på ca. 100 DKK per aktie også misvisende. De andre selskaber forventes nemlig at eksistere på lang sigt, hvorimod North Medias forretningsgrundlag smuldrer. En pris på 100 DKK per aktie kan altså være en fair værdiansættelse, hvis North Media formår at omstille sin forretning og samtidig bevare de seneste års høje indtjening. Dette er dog en umådelig svær opgave, hvorfor prisen på 100 DKK er vildledende. Den relative værdiansættelse vidner dog om det potentiale som aktien rummer, hvis ledelsen formår at transformere forretningen.

Tabel 2: Værdiansættelse baseret på sammenlignelige virksomheder

Konklusion

North Media er en spændende case, idet selskabet siden Post Nords exit fra markedet har leveret høj indtjening. Aktiekursen har til dels fulgt med, men IPA vurderer stadig, at aktiemarkedet undervurderer reklamemarkedets levetid og dermed North Medias reelle værdi. Hvis markedet for fysiske reklamer eksisterer de kommende 10-15 år, estimeres en upside i størrelsesordenen 20-35%. En betydelig trussel er imidlertid ledelsens forsøg på at kompensere for volumenfaldet ved at investere i andre forretningsben.

Årsregnskabet for 2019 offentliggøres i februar 2020, og her bliver det interessant at læse, hvordan ledelsen ser indtjeningspotentialet i reklamemarkedet for 2020. IPA anbefaler et KØB af North Media-aktien og vender tilbage med en opdatering efter årsregnskabet.

 

Disclaimer: Én eller flere af artiklens skribenter ejer også aktier i North Media.